WOOD QUALITY|HOLZQUALITÄT|A FAANYAG MINŐSÉGE::construction timber for non statically use (medium visual appearence and strength) | Konstruktionslatten für gering belastete Anwendungen (durchschnittliche Optik und Festigkeit)|Szélezett fűrészáru alacsony terhelésű felhasználásra (átlagos megjelenés és szilárdság) Array ( [1] => HOLZQUALITÄT ) lang:1COLOR|FARBE|SZÍNE::jellowish to brownish, to copper brown darkend | gelblich bis bräunlich, zu kupferbraun nachdunkelnd|sárgás-barnás, rézbarna felé sötétedő Array ( [1] => FARBE ) lang:1DENSITY|ROHDICHTEBEREICH|SŰRŰSÉGTARTOMÁNY NYERSEN::middle density 0,70--0,79 --0,85 g/cm3 | mittlere Rohdichte 0,70--0,79 --0,85 g/cm3|közepes nyers sűrűség: 0,70--0,79 --0,85 g/cm3 Array ( [1] => ROHDICHTEBEREICH ) lang:1RESISTANCE (DIN EN 350-2)|RESISTENZ (DIN EN 350-2)|TARTÓSSÁG (DIN EN 350-2)::class 1-2 | Klasse 1-2|1-2. osztály Array ( [1] => RESISTENZ (DIN EN 350-2) ) lang:1DIMENSION STABILITY|DIMENSIONSSTABILITÄT|MÉRETSTABILITÁS::good | gut|jó Array ( [1] => DIMENSIONSSTABILITÄT ) lang:1SPEED OF MOISTURE CONDITIONING|FEUCHTEANGLEICHGESCHWINDIGKEIT|NEDVESSÉGKIEGYENLÍTŐDÉS SEBESSÉGE::very less | sehr gering|nagyon alacsony Array ( [1] => FEUCHTEANGLEICHGESCHWINDIGKEIT ) lang:1OTHER|SONSTIGE|EGYÉB::water soluble components | wasserlösliche Inhaltsstoffe|vízben oldódó alkotóelemek Array ( [1] => SONSTIGE ) lang:1Array ( [1] => ) lang:1PITH|MARKRÖHRE|BÉLHÚR::Not allowed on face, allowed to a minor degree (50% of surface) on backside | nicht zulässig auf Sichtseite, in geringem Umfang auf Rückseite zulässig (auf max. 50% der Oberfläche)|nem megengedett a látható oldalon, kismértékben megengedett a hátoldalon (a felület max. 50%-án) Array ( [1] => MARKRÖHRE ) lang:1ROTTEN HEART|KERNFÄULE|KORHADÁS::allowed to a minor degree, max 10% of crosssection and 20% of length | in geringem Umfang zulässig, max. 10% des Querschnitts und 20% der Länge|kismértékben megengedett, max. a keresztmetszet 10%-a és a hossz 20%-a Array ( [1] => KERNFÄULE ) lang:1WANE|BAUMKANTE|ÉLHIÁNY::not allowed | nicht zulässig|nem megengedett Array ( [1] => BAUMKANTE ) lang:1BARK POCKETS|RINDENEINSCHLUSS|KÉREGBEZÁRÓDÁS::to a minor degree allowed | in geringem Umfang zulässig|kismértékben megengedett Array ( [1] => RINDENEINSCHLUSS ) lang:1SAPWOOD|SPLINT|SZÍJÁCS::Not allowed on face, to a minor degree allowed on backside | nicht auf Sichtseite zulässig, in geringem Umfang auf Rückseite zulässig|a látható oldalon nem megengedett, a hátoldalon kismértékben megengedett Array ( [1] => SPLINT ) lang:1ROTTEN SAPWOOD|SPLINTFÄULE|SZÍJÁCSKORHADÁS::not allowed | nicht zulässig|nem megengedett Array ( [1] => SPLINTFÄULE ) lang:1DECOLORATION|VERFÄRBUNGEN|ELSZÍNEZŐDÉSEK::allowed up to 30% of surface, must be healthy and solid | auf bis zu 30% der Oberfläche zulässig, sofern gesund und nagelfest|a felület 30%-áig megengedett, ha egészséges Array ( [1] => VERFÄRBUNGEN ) lang:1WOOD MOISTURE|HOLZFEUCHTE|FANEDVESSÉG::fresh (u= 30 % - 40 %) | frisch (u= 30 % - 40 %)|friss (u= 30 % - 40 %) Array ( [1] => HOLZFEUCHTE ) lang:1ROT, DEAD KNOTS, LOOSE KNOTS|FAULSTELLEN, AUSFALLÄSTE|KORHADT CSOMÓK::on visible side up to 5 mm diameter allowed (only 1 pcs/meter), on backside up to 10 mm diameter allowed (only 3 pcs/meter) | auf Sichtseite bis zu 5 mm Durchmesser zulässig (1 Stück pro Meter),auf Rückseite bis zu 10 mm Durchmesser zulässig (max. 3 Stück pro Meter)|a látható oldalon 5 mm átmérőig megengedett (méterenként 1 db), a hátoldalon 10 mm átmérőig megengedett (méterenként max. 3 db) Array ( [1] => FAULSTELLEN, AUSFALLÄSTE ) lang:1BURL|KNOTEN UND GESCHWÜRE|EGÉSZSÉGES CSOMÓK::to a minor degree allowed | in geringem Umfang zulässig|kismértékben megengedett Array ( [1] => KNOTEN UND GESCHWÜRE ) lang:1PATCHES|AUSDÜBELUNGEN|DUGÓZÁS (JAVÍTÁS)::-|-|- Array ( [1] => AUSDÜBELUNGEN ) lang:1CRACKS|RISSE|REPEDÉSEK::allowed up to 200 mm length and 3 mm width (only on backside), fissures (width �?� 1 mm) in a minor degree are allowed on all sides | bis zu 200 mm Länge und 3 mm Breite zulässig (nur auf Rückseite), Trockenrisse (Breite �?� 1 mm) sind in gerimngem Umfang an allen Seiten zulässig|200 mm hosszig és 3 mm szélességig megengedett (csak a hátoldalon), felületi repedések (szélesség ≤ 1 mm) kismértékben minden oldalon megengedettek Array ( [1] => RISSE ) lang:1KNOTS|ÄSTE|CSOMÓK::knots with diameter �?� 6 mm can be ignored; diameter �?� 30% of board width and 60% of edge width (measured perpendicular to grain direction); only single knots with max. diameter; great knots should have �?� 10 mm distance from edge; accumulation of small knots (diameter �?� 10 mm) is allowed; sum of knot diameters must not exceed 40 mm/m on visible sides, must be healthy and sound | �?ste mit einem Durchmesser von �?� 6 mm können ignoriert werden; gesunde �?ste sind zulässig bis zu einem Durchmesser von �?� 30% der Lattenbreite und 60% der Lattenstärke (rechtwinklig zum Faserverlauf gemessen); nur einzelne �?ste mit max. Durchmessern zulässig; gro�?e �?ste müssen einen Abstand von �?� 10 mm zur Kante haben; Ansammlung von kleinen �?sten (Durchmesser �?� 10 mm) ist zulässig; Summe der Durchmesser darf 40 mm/m an den sichtbaren Seiten nicht übersteigen|a ≤ 6 mm átmérőjű csomók elhanyagolhatóak; az egészséges csomók a léc szélességének ≤ 30%-áig és a léc vastagságának 60%-áig megengedettek (a szálirányra merőlegesen mérve); a max. átmérőjűek csak egyedi csomók lehetnek; a nagy csomók távolsága a széltől ≥ 10 mm kell legyen; kis csomók (átmérő ≤ 10 mm) csoportosulása megengedett; az átmérők összege nem haladhatja meg a 40 mm/m-t a látható oldalakon Array ( [1] => ÄSTE ) lang:1INSECT ATTACK|WURM- UND KÄFERFRASS|ROVARKÁROSODÁS::not allowed | nicht zulässig|nem megengedett Array ( [1] => WURM- UND KÄFERFRASS ) lang:1BARK|RINDE UND BAST|KÉREG ÉS HÁNCS::not allowed | nicht zulässig|nem megengedett Array ( [1] => RINDE UND BAST ) lang:1GRAIN SLOPE|FASERABWEICHUNG|FERDESZÁLÚSÁG::�?� 15 % (150 mm/m); grain must not leave the board within 1 m length | Faser darf die Latte auf 1 m Länge nicht verlassen, �?� 15 % (150 mm/m)|1 m-en 15%-os mértékben megengedett Array ( [1] => FASERABWEICHUNG ) lang:1TWIST/SPIRAL GRAIN|DREH- UND WECHSELDREHWUCHS|GÖRBESZÁLÚSÁG::to a minor degree allowed | in geringem Umfang zulässig|kismértékben megengedett Array ( [1] => DREH- UND WECHSELDREHWUCHS ) lang:1Array ( [1] => ) lang:1DEBARKING QUALITY|ENTRINDUNGSQUALITÄT|KÉREGTELENÍTÉSI MINŐSÉG::-|-|- Array ( [1] => ENTRINDUNGSQUALITÄT ) lang:1SAW QUALITY|SÄGEQUALITÄT|FŰRÉSZELÉSI MINŐSÉG::-|-|- Array ( [1] => SÄGEQUALITÄT ) lang:1PLANING QUALITY|HOBELQUALITÄT|GYALULÁSI MINŐSÉG::smooth and even surface, no sawn or burned face, no tear offs deeper than 1 mm, face defects may be repaired by sanding (up to 2 mm depth); backside: minor planing defects allowed, insular burned surface and unplaned surface are allowed,defects up to 1 mm depth are allowed within 30% of backside surface | glatte und eben Oberfläche, keine sägeraue oder verbrannte sichtbare Oberfläche, keine Ausrisse tiefer als 1 mm, Oberflächendefekte der Sichtseite können bis zu 2 mm durch Ausschleifen repariert werden; auf der Rückseite sind kleinere Hobelfehler, punktuell verbrannte oder ungehobelte Oberfläche zulässig, Defekte bis zu 2 mm Tiefe und 30% der Oberfläche sind auf der Rückseite generell zu tolerieren|sima és sík felület, nem lehet látható fűrészelt vagy megégett felület, nem lehet 1 mm-nél mélyebb szakadás, a látható oldal felületi hibái 2 mm-es mélységig csiszolással javíthatóak; a hátoldalon kisebb gyalulási hibák, pontszerű megégett vagy gyalulatlan felületek megengedettek, 2 mm-es mélységig terjedő hibák a felület 30%-áig a hátoldalon általában tolerálhatóak Array ( [1] => HOBELQUALITÄT ) lang:1SANDING|SCHLEIFEN|CSISZOLÁS::on request | auf Anfrage|igény szerint Array ( [1] => SCHLEIFEN ) lang:1CHAMFER|PHASE|FÓZOLÁS::Real 3 mm chamfer on all longitudinal edges, deviation of 1 mm may appear | durchgehende 3 mm Fase an allen Längskanten, eine Abweichung von 1 mm ist zu tolerieren|folytonos 3 mm-es fózolás minden hosszanti élen, 1 mm-es eltérés tolerálható Array ( [1] => PHASE ) lang:1PROFILING|PROFILIERUNG|PROFILOZÁS::on request | auf Anfrage|igény szerint Array ( [1] => PROFILIERUNG ) lang:1CROSSCUTTING|KAPPUNG|LERÖVIDÍTÉSEK::clean and rectangular (accuracy of 0,5% (0,5 mm/100 mm)) | sauber und rechtwinklig (Genauigkeit von 0,5% (0,5 mm/100mm))|tiszták és derékszögűek (pontosság 0,5% (0,5 mm/100mm)) Array ( [1] => KAPPUNG ) lang:1WARP|VERDREHUNG|KICSAVARODÁS::Max 15 degree deviation allowed | Max. 15 Grad Abweichung zulässig|max. 15 fok eltérés megengedett Array ( [1] => VERDREHUNG ) lang:1DEVIATION OF STRAIGHT LINE (BOW)|ABWEICHUNG VON DER GERADEN|ELTÉRÉS AZ EGYENESTŐL::Max. 10 mm per running meter in each direction, max 1/3 of width in total | Max. 10 mm pro Laufmeter in jede Dimension, max. 1/3 der Breite insgesamt|folyóméterenként max. 10 mm minden irányban, összesen max. a szélesség 1/3-a Array ( [1] => ABWEICHUNG VON DER GERADEN ) lang:1DIMENSION TOLERANCE|MASSTOLERANZEN|MÉRETELTÉRÉSEK::Max 1% in width, 2% in thickness, 0,2% in length | Max. 1% in der Breite, 2 % in der Stärke, 0,2% in der Länge|max. 1% a szélességben, 2% a vastagságban, 0,2% a hosszban Array ( [1] => MASSTOLERANZEN ) lang:1CHARACTERISTIC BENDING STRENGTH|CHARAKTERISTISCHE BIEGEFESTIGKEIT|JELLEMZŐ HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG::-|-|- Array ( [1] => CHARAKTERISTISCHE BIEGEFESTIGKEIT ) lang:1TIP GAP|ZINKENSPIEL|ÉKHORONY RÉS::-|-|- Array ( [1] => ZINKENSPIEL ) lang:1ORIENTATION OF FINGERS|ZINKENAUSRICHTUNG|ÉKHORNYOK IRÁNYA::-|-|- Array ( [1] => ZINKENAUSRICHTUNG ) lang:1LENGTH OF FINGERS|ZINKENLÄNGE|ÉKHORNYOK HOSSZA::-|-|-Array ( [1] => ZINKENLÄNGE ) lang:1 eurobinia | Products | Latte - frisch, gehobelt, gefast

Latte - frisch, gehobelt, gefast

 
1 HOLZQUALITÄT Konstruktionslatten für gering belastete Anwendungen (durchschnittliche Optik und Festigkeit)
2 FARBE gelblich bis bräunlich, zu kupferbraun nachdunkelnd
3 ROHDICHTEBEREICH mittlere Rohdichte 0,70--0,79 --0,85 g/cm3
4 RESISTENZ (DIN EN 350-2) Klasse 1-2
5 DIMENSIONSSTABILITÄT gut
6 FEUCHTEANGLEICHGESCHWINDIGKEIT sehr gering
7 SONSTIGE wasserlösliche Inhaltsstoffe
8 MARKRÖHRE nicht zulässig auf Sichtseite, in geringem Umfang auf Rückseite zulässig (auf max. 50% der Oberfläche)
9 KERNFÄULE in geringem Umfang zulässig, max. 10% des Querschnitts und 20% der Länge
10 BAUMKANTE nicht zulässig
11 RINDENEINSCHLUSS in geringem Umfang zulässig
12 SPLINT nicht auf Sichtseite zulässig, in geringem Umfang auf Rückseite zulässig
13 SPLINTFÄULE nicht zulässig
14 VERFÄRBUNGEN auf bis zu 30% der Oberfläche zulässig, sofern gesund und nagelfest
15 HOLZFEUCHTE frisch (u= 30 % - 40 %)
16 FAULSTELLEN, AUSFALLÄSTE auf Sichtseite bis zu 5 mm Durchmesser zulässig (1 Stück pro Meter),auf Rückseite bis zu 10 mm Durchmesser zulässig (max. 3 Stück pro Meter)
17 KNOTEN UND GESCHWÜRE in geringem Umfang zulässig
18 AUSDÃœBELUNGEN -
19 RISSE bis zu 200 mm Länge und 3 mm Breite zulässig (nur auf Rückseite), Trockenrisse (Breite �?� 1 mm) sind in gerimngem Umfang an allen Seiten zulässig
20 ÄSTE �?ste mit einem Durchmesser von �?� 6 mm können ignoriert werden; gesunde �?ste sind zulässig bis zu einem Durchmesser von �?� 30% der Lattenbreite und 60% der Lattenstärke (rechtwinklig zum Faserverlauf gemessen); nur einzelne �?ste mit max. Durchmessern zulässig; gro�?e �?ste müssen einen Abstand von �?� 10 mm zur Kante haben; Ansammlung von kleinen �?sten (Durchmesser �?� 10 mm) ist zulässig; Summe der Durchmesser darf 40 mm/m an den sichtbaren Seiten nicht übersteigen
21 WURM- UND KÄFERFRASS nicht zulässig
22 RINDE UND BAST nicht zulässig
23 FASERABWEICHUNG Faser darf die Latte auf 1 m Länge nicht verlassen, �?� 15 % (150 mm/m)
24 DREH- UND WECHSELDREHWUCHS in geringem Umfang zulässig
25 ENTRINDUNGSQUALITÄT -
26 SÄGEQUALITÄT -
27 HOBELQUALITÄT glatte und eben Oberfläche, keine sägeraue oder verbrannte sichtbare Oberfläche, keine Ausrisse tiefer als 1 mm, Oberflächendefekte der Sichtseite können bis zu 2 mm durch Ausschleifen repariert werden; auf der Rückseite sind kleinere Hobelfehler, punktuell verbrannte oder ungehobelte Oberfläche zulässig, Defekte bis zu 2 mm Tiefe und 30% der Oberfläche sind auf der Rückseite generell zu tolerieren
28 SCHLEIFEN auf Anfrage
29 PHASE durchgehende 3 mm Fase an allen Längskanten, eine Abweichung von 1 mm ist zu tolerieren
30 PROFILIERUNG auf Anfrage
31 KAPPUNG sauber und rechtwinklig (Genauigkeit von 0,5% (0,5 mm/100mm))
32 VERDREHUNG Max. 15 Grad Abweichung zulässig
33 ABWEICHUNG VON DER GERADEN Max. 10 mm pro Laufmeter in jede Dimension, max. 1/3 der Breite insgesamt
34 MASSTOLERANZEN Max. 1% in der Breite, 2 % in der Stärke, 0,2% in der Länge
35 CHARAKTERISTISCHE BIEGEFESTIGKEIT -
36 ZINKENSPIEL -
37 ZINKENAUSRICHTUNG -
38 ZINKENLÄNGE -